Talens houthandel

 
Home Page bedrijfsinfo houtsoorten leveringsprogramma diversen disclaimer links contact


Op deze Talens houthandel site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Talens houthandel heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Talens houthandel staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Talens houthandel aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Talens houthandel wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Talens houthandel garandeert evenmin dat deze site foutloos of ononderbroken functioneert.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. De medewerkers van Talens houthandel hebben voldoende vakkennis om u persoonlijk van informatie te voorzien.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of directie van Talens houthandel.

De naam Talens houthandelģ is een geregistreerde handelsnaam. Het is dus niet toegestaan deze te gebruiken voor andere doeleinden.

Om de pagina producten tot stand te brengen is er gebruik gemaakt van diverse bronnen. Onder andere: www.houtinfo.nl en www.wikipeda.nl

© 2009 Webontwerp door GiaR.

 

©TB webdesign - 2009